สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ขอบเขตการให้บริการ ที่ปรึกษาพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

บริการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด รับบริการให้คำปรึกษา พัฒนาโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ทั้งในระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality)
และมุ่งสู้เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) และเพื่อขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
อาทิเช่น CFO, CFP, SBTi, One Report, T-VER, VCS, และอื่นๆ 
 
โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint for Product: CFP) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
โครงการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีส (Science Based Targets) Science Based Targets initiative
รายงานประจำปี หรือ 56-1 One Report สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ หรือ Verified Carbon Standard (VCS) VERRA ประเทศสหรัฐอเมริกา
โครงการพัฒนาแนวทางการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ 
ISO 14068-1 Climate change management - Transition to Net zero
   16 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 72 ครั้ง

Engine by shopup.com