สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ที่ปรึกษาพัฒนาโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์ (CFP)

 Carbon Footprint of Products (CFP)

 บริการให้คำปรึกษาพัฒนาและจัดทำเอกสารโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์ หรือ CFP
เรามีความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน ด้านการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ Carbon Footprint of Products (CFP)
 
คือ กลไกในการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์  โดยคำนวณออกมาในรูปของ กรัม, กิโลกรัม หรือตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14067 ซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน (อบก.) หรือ Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) เป็นหน่วยงานที่ออกใบรับรองฉลาก CFP 
 
 
 ขอบเขตการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) แบ่งออกเป็น 2 ขอบเขต
  1. Business to Business (B2B) คือ คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบางส่วนของวัฏจักร ชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ และ กระบวนการผลิต ตลอดจนการขนส่งที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ขั้นตอน สิ้นสุด ที่ประตูโรงงาน โดยคำนวณต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ประกาศใช้ 
  2. Business to Consumer (B2C) คือ คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิตการกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน ตลอดจนการขนส่งที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ขั้นตอน โดยคำนวณต่อหนึ่งหน่วยหน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์
 
images
Reference: Sustainbility Tools in Cultural Heritage
images

 

   ขั้นตอนการพัฒนาโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP)
 ติดต่อขอรับบริการที่ปรึกษาจัดทำเอกสารโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
     ผลิตภัณฑ์ (CFP)

 ที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากลูกค้า เพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์
     (CFP)  และจัดทำเอกสารโครงการ ได้แก่ Excel sheet ประเมินปริมาณ GHGs 
     ของผลิตภัณฑ์, รูปแบบการนำเสนอตามแบบฟอร์มของ อบก.

 ทวนสอบ (Verification) โดยผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก อบก. 
 ยื่นสมัครขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองผ่านเว็บไซต์ของ อบก.
     และชำระค่าธรรมเนียม

 อบก. ตรวจสอบเอกสาร/ผลการคำนวณ และพิจารณาเอกสารโครงการ
     ตามรอบการประชุม

 อบก. แจ้งผลพิจารณาแก่ผู้ประกอบการ
 

 


27 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 973 ครั้ง

Engine by shopup.com