สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ที่ปรึกษาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

 Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER)

 
 บริการให้คำปรึกษาพัฒนาและจัดทำเอกสารโครงการ T-VER
เรามีความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
และมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 

 Thailand Voluntary Emission Reduction Program 
       คือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย พัฒนาโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นกลไกภาคสมัครใจที่สนับสนุนให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14064-2 Design and implement GHG pproject และ ผู้พัฒนาโครงการสามารถนำปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก หรือ “คาร์บอนเครดิต” ที่เกิดจากโครงการ T-VER ไปใช้ในการจำหน่ายเพื่อให้ผู้ซื้อนำไปใช้ในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ผลิตภัณฑ์ บุคคล หรือการจัดงาน หรือนำไปใช้รายงานผลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้

 มาตรฐานโครงการ T-VER  
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 มาตรฐาน ได้แก่

  1. โครงการ T-VER มาตรฐาน (Standard T-VER) 
  2. โครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูง (Premium T-VER)

 

images
Reference: Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) 
images
Reference: Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) 
 โครงการเข้าข่าย T-VER มาตรฐาน (Standard T-VER) 
 
 ตรวจสอบกิจกรรมโครงการ สอดคล้องกับประเภทโครงการ และเงื่อนไขการดำเนินโครงการ
 ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เริ่มดำเนินการหรือเป็นกิจกรรมที่มีวันเริ่มเดินระบบ/เริ่มดำเนินการ และ
     ก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
 การดำเนินโครงการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
โครงการ T-VER ต้องมีการแสดงหรือพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินการเพิ่มเติม
     จากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality) หรือเ
ข้าข่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
     (Positive List) 
 
     โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ (Large Scale) และไม่เข้าข่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ต้องพิสูจน์ส่วนเพิ่มเติม (Positive List) ต้องผ่านการพิสูจน์การดําเนินงานเพิ่มเติมจากการดําเนินงานปกติ (Additionality) โดยการประเมินระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ของโครงการ ซึ่งต้องมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการมากกว่า 3 ปี โดยสามารถดูรายละเอียดการพิสูจน์ Additionality หรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (Positive List) ได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.
 
 โครงการเข้าข่าย T-VER มาตรฐานขั้นสูง (Premium T-VER)
 ตรวจสอบกิจกรรมโครงการ สอดคล้องกับประเภทโครงการ และเงื่อนไขการดำเนินโครงการ
 โครงการต้องมีพื้นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 ต้องเริ่มกระบวนการพัฒนากิจกรรมเป็นโครงการ T-VER ก่อนวันเริ่มดำเนินโครงการ
      (Project start date) 
  โครงการประเภทที่ 1-12 และ 15 : ต้องขอขึ้นทะเบียนภายใน 3 ปี นับจากวันเริ่มดำเนินโครงการ
       โครงการประเภทที่ 13 และ 14 : ต้องขอขึ้นทะเบียนภายใน 5 ปี นับจากวันเริ่มดำเนินโครงการ
 ต้องมีการดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Business as Usual) โดยผู้พัฒนา
      โครงการต้องดำเนินการพิสูจน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของ อบก.
 โครงการมีการดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality) ให้พิสูจน์
      ตามแนวทางที่ อบก. กำหนด ดังนี้ 
     1. โครงการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้าข่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจกไม่ต้องพิสูจน์ส่วนเพิ่มเติม
         (Technology Positive List) /เทคโนโลยีลดก๊าซเรือนกระจกที่มีความก้าวหน้า/มีราคา
          สูงกว่าเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ทั่วไป /ยังมีการใช้งานไม่แพร่หลายและหรือมีข้อจำกัดในการใช้งาน

     2. ผ่านการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality)
 
     โดยสามารถดูรายละเอียดการพิสูจน์ Additionality หรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (Positive List) ได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.
images

Reference: Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) 


27 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 1208 ครั้ง

Engine by shopup.com