สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ที่ปรึกษาพัฒนาโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร (CFO)

 Carbon Footprint for Organization (CFO)

 บริการให้คำปรึกษาพัฒนาและจัดทำเอกสารโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร หรือ CFO
เรามีความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน ด้านการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร
และมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
  คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร หรือ Carbon Footprint for Organization (CFO) 
คือ กลไกในการประเมินการปลดปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรรับผิดชอบและออกใบรับรอง โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน (อบก.) หรือ Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) สามารถนำไปใช้ในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกการประเมินปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง ประเมินออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14061-1 Design and develop GHG inventories for organization
 
  ขอบเขตการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร (CFO) แบ่งออกเป็น 3 ขอบเขต
  1. ขอบเขตที่ 1 (Scope I) การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยตรง (Direct Emissions) องค์กรเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม 
  2. ขอบเขตที่ 2 (Scope II) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Indirect Emissions) 
  3. ขอบเขตที่ 3 (Scope III) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Other Indirect Emissions) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายนอกขอบเขตขององค์กร 
images
Reference: Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, Greenhouse Gas Protocol
images
   ขั้นตอนการพัฒนาโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร (CFO)
 

  ติดต่อขอรับบริการที่ปรึกษาจัดทำเอกสารโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร (CFO)
  ที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากลูกค้า เพื่อประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร (CFO)  และจัดทำเอกสารโครงการ ได้แก่ Excel sheet บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก, รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกองค์กร (AR5), รูปแบบการนำเสนอตามแบบฟอร์มของ อบก.
 ทวนสอบ (Verification) โดยผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก อบก. 
 ยื่นสมัครขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองผ่านเว็บไซต์ของ อบก. และชำระค่าธรรมเนียม
 อบก. ตรวจสอบเอกสาร/ผลการคำนวณ และพิจารณาเอกสารโครงการตามรอบการประชุม
 อบก. แจ้งผลพิจารณาแก่ผู้ประกอบการ

 


27 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 1068 ครั้ง

Engine by shopup.com