สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

รายงานประจำปี (One Report)

 ONE REPORT

 บริการให้คำปรึกษาด้านการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรามีความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน
และมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

รายงานประจำปี (One Report)

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้มีการรวมแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ให้เหลือเพียงรายงานเดียว (56-1 One report) ที่ได้ปรับปรุงให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่รวมอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ (ESG in-process) (Environmental, Social and Governance : ESG) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ให้เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเคารพสิทธิมนุษยชน และการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในแบบ 56-1 One report

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กำหนดให้องค์กรในตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานประจำปี ตามแบบ One Report โดยแบบ 56-1 One Report ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
       โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
       การบริหารจัดการความเสี่ยง
       การวิเคราะห์และคำอิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
       ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ (ข้อพิพาท ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)
ส่วนที่ 2: การกำกับดูแลกิจการ
       นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
       โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
       รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
       การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 3: งบการเงิน

 


15 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 330 ครั้ง

Engine by shopup.com