สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์

1. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์
    ขยะชุมชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยใช้หลักการ 3R ได้แก่  REDUCE  REUSE  RECYCLE โดยเริ่มจากการลดปริมาณขยะ การนำกลับมาใช้ และการแปรรูปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปแปรรูปเป็นขยะเชื้อเพลิง (RDF) หรือนำไปผลิตก๊าซชีวภาพ โดยกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรย์ ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการคัดแยกขยะอนินทรีย์ และขยะอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์

2. เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์
     Dosing Station
     Mixing Tank and Hydro Separation
     Completely Stirred-Tank Reactor (CSTR)
     Solid-Liquid Separator for Compost

3. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์  
    3.1 กระบวนการคัดแยก และเตรียมวัตถุดิบ

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์

    3.2 กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์

กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์


31 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 2075 ครั้ง

Engine by shopup.com