สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

งานออกแบบและก่อสร้าง ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

งานออกแบบและก่อสร้าง ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
จังหวัดชุมพร

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยีที่ใช้: H2S Bio-Scrubber
ปริมาณก๊าซชีวภาพก่อนเข้าระบบ: 1,100 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณ H2S ก่อนเข้าระบบ: 2,000 - 3,000 ppm
ปริมาณ H2S หลังออกจากระบบ: <100 ppm
การนำไปใช้ประโยชน์: นำก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า ขนาด 2 MW

งานออกแบบและก่อสร้าง ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
จังหวัดระนอง

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยีที่ใช้: H2S Bio-Scrubber
ปริมาณก๊าซชีวภาพก่อนเข้าระบบ: 500 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณ H2S ก่อนเข้าระบบ: 2,000 - 3,000 ppm
ปริมาณ H2S หลังออกจากระบบ: <100 ppm
การนำไปใช้ประโยชน์: นำก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า ขนาด 1 MW

งานออกแบบและก่อสร้าง ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยีที่ใช้: H2S Bio-Scrubber
ปริมาณก๊าซชีวภาพก่อนเข้าระบบ: 150 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณ H2S ก่อนเข้าระบบ: 3,000 ppm
ปริมาณ H2S หลังออกจากระบบ: <100 ppm
การนำไปใช้ประโยชน์: นำก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า ขนาด 600 kW


งานออกแบบและก่อสร้าง ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยีที่ใช้: H2S Bio-Scrubber
ปริมาณก๊าซชีวภาพก่อนเข้าระบบ: 50 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณ H2S ก่อนเข้าระบบ: 2,000 - 3,000 ppm
ปริมาณ H2S หลังออกจากระบบ: <100 ppm
การนำไปใช้ประโยชน์: นำก๊าซชีวภาพไปใช้ในหัวเผา (Burner)


งานออกแบบและก่อสร้าง ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

โรงงานอุตสาหกรรมเอทานอล
จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยีที่ใช้: H2S Bio-Scrubber
ปริมาณก๊าซชีวภาพก่อนเข้าระบบ: 1,800 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณ H2S ก่อนเข้าระบบ: 10,000 - 10,000 ppm
ปริมาณ H2S หลังออกจากระบบ: <200 ppm
การนำไปใช้ประโยชน์: นำก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า ขนาด 3.6 MW


งานออกแบบและก่อสร้าง ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยีที่ใช้: H2S Bio-Scrubber
ปริมาณก๊าซชีวภาพก่อนเข้าระบบ: 2,000 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณ H2S ก่อนเข้าระบบ: 3,000 ppm
ปริมาณ H2S หลังออกจากระบบ: <100 ppm
การนำไปใช้ประโยชน์: นำก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า ขนาด 4 MW


งานออกแบบและก่อสร้าง ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยีที่ใช้: H2S Bio-Scrubber + Biogas Dryer
ปริมาณก๊าซชีวภาพก่อนเข้าระบบ: 1,000 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณ H2S ก่อนเข้าระบบ: 3,500 ppm
ปริมาณ H2S หลังออกจากระบบ: <100 ppm
การนำไปใช้ประโยชน์: นำก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า ขนาด 1 MW และใช้ใน Boiler


งานออกแบบและก่อสร้าง ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

โรงไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยีที่ใช้: 
H2S Bio-Scrubber + Biogas Dryer + Biogas Flare
ปริมาณก๊าซชีวภาพก่อนเข้าระบบ: 350 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณ H2S ก่อนเข้าระบบ: 3,000 ppm
ปริมาณ H2S หลังออกจากระบบ: <100 ppm
การนำไปใช้ประโยชน์: นำก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้า ขนาด 500 kW


งานออกแบบและก่อสร้าง ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

โรงงานผลิตสุรา
จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยีที่ใช้:
H2
S Bio-Scrubber + Biogas Dryer + Biogas Flare
ปริมาณก๊าซชีวภาพก่อนเข้าระบบ: 250 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณ H2S ก่อนเข้าระบบ: 3,000 ppm
ปริมาณ H2S หลังออกจากระบบ: <100 ppm
การนำไปใช้ประโยชน์: นำไปใช้ใน Boiler


งานออกแบบและก่อสร้าง ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

โรงงานผลิตเอทานอล
จังหวัดลพบุรี

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยีที่ใช้:H2S Bio-Scrubber + Biogas Dryer
ปริมาณก๊าซชีวภาพก่อนเข้าระบบ: 1,200 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณ H2S ก่อนเข้าระบบ: 1,500 ppm
ปริมาณ H2S หลังออกจากระบบ: <100 ppm
การนำไปใช้ประโยชน์: นำก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้าขนาด 2 MW


งานออกแบบและก่อสร้าง ระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

โรงงานผลิตยางพารา
จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยีที่ใช้:H2S Bio-Scrubber
ปริมาณก๊าซชีวภาพก่อนเข้าระบบ: 1,000 ลบ.ม./ชม.
ปริมาณ H2S ก่อนเข้าระบบ: 2,500 ppm
ปริมาณ H2S หลังออกจากระบบ: <100 ppm
การนำไปใช้ประโยชน์: นำก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้าขนาด 2 MW


10 มีนาคม 2566

ผู้ชม 1470 ครั้ง

Engine by shopup.com