สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

ขอบเขตการให้บริการ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และระบบบำบัดน้ำเสีย

ระยะที่ 1: ช่วงการศึกษาและพัฒนาโครงการ
 ออกแบบหลักการ ออกแบบเบื้องต้นของโครงการ
 ศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการเงินของโครงการ
 สำรวจพื้นที่โครงการ ศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกสถานที่ตั้งโครงการ งานจัดวางผังโครงการ

ระยะที่ 2: ช่วงการออกแบบ จัดซื้อ และเครื่องจักรก่อสร้าง (EPC) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย
การออกแบบด้านวิศวกรรมโดยละเอียด ของระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบบำบัดน้ำเสีย
 การจัดทำเอกสารและประสานงานการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดทางเทคนิคของเครื่องจักร อุปกรณ์
 การจัดหาและจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ และการจัดหาผู้รับเหมาโครงการ
 งานบริหารจัดการโครงการช่วงการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์


ระยะที่ 3: ช่วงการ Commissioning ทดสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ งานเริ่มต้นเดินระบบ งานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และส่งมอบระบบ
 งานวางแผนและดำเนินการ Commissioning และทดสอบเครื่องจักร อุปกรณ์
 การเริ่มต้น (Startup) เดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และระบบบำบัดน้ำเสีย
 สนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ การเลือกใช้อุปกรณ์วิเคราะห์คุณสมบัติน้ำเสีย/ของเสีย เพื่อการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
 ทดสอบการเดินเครื่องจักร อุปกรณ์ ทดสอบประสิทธิภาพ
 จัดทำแผนการเดินระบบ คู่มือการเดินระบบ เพื่อส่งมอบโครงการ

ขอบเขตการให้บริการ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และระบบบำบัดน้ำเสีย


27 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 1417 ครั้ง

Engine by shopup.com