โครงการโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญไบโอแมส จ.สุรินทร์
โครงการโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญไบโอแมส จ.สุรินทร์
  • โรงไฟฟ้าชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ ขนาด 17 MW จ.สุรินทร์
  • สถานะ: เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าแล้ว (COD)
โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญไบโอแมส